பீட்டிமலர்‌ மேனிக்கு

பானவையர்நித்தம்‌ விரும்பும்‌ ஹாரி

ராயா சந்தன முக மயுடர்‌

விறிபா படக "கோகுல்‌ ம்ப

௮16/1 7462

பய டபா100105 ட்‌ :11) 4 ்‌14111:1

நாகம்மகாம மனைவிய

வயிமமி மா எஸ்‌

கரஸாட, ரணி

காஞ்சிபுரம்‌. ஆலை தாமாவரம்‌:

சன்சவர்‌ (9£11|][[/0ர8]ர்‌

ரண்ரரகங்கள்‌ அள்ககி திருமன்னுங்கச்‌.. 2யர்ந்த தரம்‌ ரடத்தஸ். விஜியா ரீயாமமாசது,

3. ஒினாடிறலபில்துனி௰௰ககள்‌, கைத்தறி துணிரகங்கள்‌ ிமஜந்த இடம்‌,

பெ: காரஞ்சிரிர்த்‌ நாள்‌

ல்லா சசலைக்கும்‌ ஒற்ற ரர னன கரனார்‌

விவ அவவை: ஞ்ல்‌ அன்மை ைவைய வை வகார

சயார0ர9மம 000

847100 5028. ௦00120௩௩01

987, நட 8௨, நமஸ்க-800 001.

00 00௧00

நறும்‌ உய கரியங்க 6௦௦.

ம. 1 114, 14௮000

பம க்டனட்டா

॥்‌ யு

இல்லத்தரசிகளின்‌. போராட்டம்‌: நாக எரிவு வலு வரண

சம்‌ நவடளவக் காச பண்பலை, ப்‌ மயல்‌ நறுக்‌ இர்நப்ட

வாங்கியிருந்தால்‌. சப்தமே இருக்காது!

வெஸ்டொலி சமதமின தி கீழழுலதுடன்‌ அதிக, அனி வற்றும்‌ அளி வல்லது. 301

மெ்சாரச்‌ செலவை மீசசபபடுத்துகறது, நான்கு தை களிரச்சி மீக வண்ணங்களில்‌ கிடைக்கிற,

ட்ட

ஏிஎஸ்டேர்லி 22 22

ஒரு அற்புதமான ஃபேன்‌!.

(41182 1221094012

யற்‌

டாப்ஙப்டப்‌ பரட்சளிச 81௪12:

பப அய்யப்ப கட்டப்‌

புவி] (6 (8106

நந்கால( 114

ிகச/2 ௪: மும50&௦௦.

பாகவி, 18ீக0்‌2-600 007 910௪: 662462/663545 1/418001., 12025 600 004 76923 75661

(வ ரஸ & ம்‌

கண்டை! ௦010ய5. ]

பட்‌, 5பபஙகஈக, வாப்பா, 2817,

00௦ பாக 8 ரரி௦0௩..

௦தறமகக்‌ தகய0 ம்‌

யம்‌

900்வ

ஓ. இரச வழாச்‌ சிறப்மிதழ்‌. மீஷும்‌ ௮௬ மையாக இருக்கது, வுல? இர ராமையா மீசமும்‌ நமத தொராணி ரகப்‌ கருத்துக்காப்‌ பரிமா நியிுப்பது நன்ருகிலே. உள்ளது, வழுலுரார்‌..மலபு. நடனமாட மலாசடைல்‌. . பக்கவாத்‌ியச்சாரர்களும்‌ நின்று கொண்டே. ஆவோரிகள்‌,.. இதே மாத்றி வலப்பக்கம்‌ உட்கார்த்து வாசிக்கும்‌ வழிமுறையை ஏற்படுத்தினேன்‌" என்ற கறி மிட்டளளார்‌.

இம்மாதிரி. பகட வாத்தியக்காரர்கள்‌ ஓம்ந்து வாசிப்பது என்ற கழச்கற்கை சலா நிஷ்த்ரா இருமதி ுகமிண்‌ தேவிதான்‌ ஆரம்‌ மித்தார்கள்‌ என்று பிரபல. மிருதங்க கித்‌ கானும்‌, நடன ஆசரியகுமரல மாங்கு அகராதி கலர சொய்‌ கேட்டி ்‌

சென்னயா

(மிலி ராஜேசவம்‌

ஓட இரை விழா நெய்பிதழா... தணுக்கச்‌ இறப்மதழா.. இந்த. இதழில்‌, 28 நகைச்‌

மமலாமையும்‌, ரஸ்ய ஸ்வரங்களை'வும்‌_ சேர்த்து) 10 பி்‌ குணுக்குகும்‌ இடம்‌ பெற்றிரந்‌ வீடுத்காலம்‌

கபில்தாசன்‌.

(ஸ்ய வவரங்கன்‌! கடைசி பக்கம்‌ கில வாசிக்கப்பட்டாலும்‌. ரத்தில்‌ முகம பரம்‌,

மாயாம என்‌, ஞானஸ்கந்தல்‌. ஓ. அனால்‌ மிஸ்ட்‌ ஸ்டிரேஸி! தல்யங்கம்‌. நரியாவ அடி சார்‌! அது மட்டுமல்ல சற்று போசிக்கவும்‌ வைத்தது; கடைசியில்‌ ஒரு வரி எழுதியிருக்க, “மர்ம நாலலிலாவது: குற்றவாளிகளைப்‌ போலீசார்‌... படித்தலிடட்‌ ரம்‌." என்று, அது ஒங்றே போதும்‌, இனி அவர்கள்‌ விழிப்புடன்‌ இரும்‌

சென்டம்‌. இகடடங்கர

*டநரி இடம போஸல்‌ தேலஙயா. வலம்‌ போனில்‌ தேவையா | என்னாம்‌... 10மலே விழுந்து பிடுங்காத. போலை. நேலக்! எல்டுஷம்‌படுலுல்கு,. அதுபோல்‌ போலீஸ்‌: காரர்கள்‌ இருடர்களைப்‌ பிடிக்காமல்‌ போகட்‌ ம்‌. பிடிக்கட்டும்‌- கவலையில்லை, அவர்களிடம்‌. கஞ்சம்‌" வாங்கக்‌ கொண்டு. இருடனும்குக்‌ இணை போகாதிருந்தால்‌ 2 ரொம்ப நல்லது, பாதூர்‌ எஸ்‌, ரங்கரதன்‌

ஓ: பெரிய பெரிய கொல்‌ கொள்ளேகளைம்‌ க்காகதால்‌ பெயரிழந்து விட்டது கமீழக போலிஸ்‌. என்பளதை நான்‌ ஒப்புக்‌ கொள்ள: மாட்டேன்‌... கட்டிக்‌ கட்டி. குற்றங்‌ கூடக்‌. "கண்டுக்காம! இருப்பதாள்தான்‌ என்‌: பழ என்‌ கருத்து, 12 குழந்தைகளைப்‌ பள்‌:

ட,

எக்கு இடர்‌ ல்லும்‌... சைக்ளெ ரிக்ஷா. யல போலீஸ்‌... பீட்களைத்‌ தாண்டித்தான்‌. போலறது; லயத்து நேர்தல்‌. பரிய வர்களுக்கான: ஏ! படம்‌. முழுக்க முழுக்க இறுலர்களால்‌... ஆராதிக்சப்படுசள்‌ றன! பஸ்களில்‌ 'புட் போர்டு! வரை பயணிகள்‌! புட்‌ போரிட்‌ இல்லாத பஸ்‌. கண்டு பி 'தாதும்‌. கண்டு பிடிப்பார்கள்‌," இருக்கற

அலகான பய்குபன்‌. பல்‌ போச்‌, இன்றும்‌ ஆரம்‌! பாரிடம்‌ ன்‌ கம

கமபசசம்வேப்க... ஏுஷிிபயத்மை ஓடல்‌ பதறித்‌ கமலி வயம்‌ ததக. படித்ததும்‌. ம்‌ போர்சன்‌... நற்ததாண்டு ககம ஆடசி

செய்க காஙலிஸ்‌ ஆட்ரியில்தான்‌. தமிழக போள்லாச்ள்‌ இலையான்‌. தரலாம்‌ எண்டு மத்த எல்லா மாநிலங்களும்‌ பாரா!

கச்சட்‌ அதற்கும்‌. பில்‌ கங்வெடுத்க “தமிழகத்‌ தங்வர்களிஞன்தால்‌! கடமை பணரவுள்ள,. தியாய உணர்வுள்ள. மனச்‌ சொட்ரியுள்ள தல்ல உள்ளங்கல்‌ கட மாத்தம்‌. மட்டு, போளீனீன்‌ தர்காகம்‌ சர்வ ஏற்‌

பய்டது என்பதனை எவரும்‌. மறக்க முட்‌ யாது: ாக்திக்குட:3 தேவதாஸ்‌,

'ஓட கல்கியில்‌ என்‌ அடிமைகள்‌! விமர்சனத்‌. இல்‌ விபரீத உறவு ஒன்று பற்றிச்‌ சொல்தும்‌ பொது விமரீசகர்‌ அவக அண்ணன்‌, தம்பி மக்லியாகத்‌ தவருக எழுநியருக்கர்‌; கதை வீல்‌ அப்படி இலலை... குற்றம்‌ புரிபவர்‌ பெரி. பப்பா, தைன. நால்‌ அழுத்தம்‌ தர விரும்‌ பிது அந்த வயச வித்நியாசத்தைத்தான்‌; அடில்‌ கள்ள அதர்சசியைத்தான்‌.. பெங்களூர்‌ கதாதா *டநான்‌ தொடிடர்‌ ௮௨. நரக அல இதி்‌ காறி தம்பி இங்காதவர்சள்தான்‌... ஜோதிடம்‌. பார்ம்‌ ரண? என்த அறல்‌ மித அம்‌ பதம்‌ தழதனட்டாரோ அலே இன்‌ எச இயர்‌ ஒவ்வையும்‌. தாழ்த்திப்‌. பதில்‌ தர்கள்‌, | நோழிடக் 'அஞ்ஞானம்‌. போன்றது. சில போலீசளால்‌ அதன்‌ பெயர்‌ கெட்டுவிட்டது. அதுதான்‌ உண்னம, மதுரை ககிக்ண்ணன்‌.

ரி

ஓட புஷ்பா. தங்கதுரை தொடர்கதை அறி

விபபு நெஞ்சத்தில்‌... அச்சத்தை எழுப்பி. முன்ளது. உங்களுக்குக்‌ சோடி, புண்ணியம்‌ நெரம்‌... தயவுசெய்து. 2 மசாலா.

சல்லயில்‌ வேண்டாம்‌, லார்‌. இருலாருர்‌ ஆண்டால்‌. வரதராஜன்‌.

போதி,

'இ;ன்னமதம்‌.. கச லல 0

நாமத்தை விட விருக்கிற.. நத்செயதுக்கம்‌

இராய ஆமா! நாமம்‌ அதன்‌. நாணவத்தக்கும்‌. வாம்‌ மேலோங்கியது... ஐன்நாய. வளிப்போம்‌

குத்தை, சுதந்திரத்தை, சட்‌... பெட்ரோல் சற்றி நெருப்பு

ததை, நிதின்‌, இயாடிககா, எவத்துக்‌ கொள்வளைைப்‌ போல்‌: [ந மக்களை அவமிஇத்த,. இந்திரர்‌. ஐது. இந்திரா கூட்டமைபு மைபபுக்கு வோட்டு இடையாது. வொட்டளிப்பது:

இனம இனத்தோடு சேரும்‌ என்பதுப்‌... விஷ மருந்தை எ்ூக்ர போல்‌, இழு, இறறரா. காநகிரள்‌ இரு தாய்பிழவதைப்‌ போன்றது அணியும்‌ கழல்‌ குற்றம்‌ சாட்டப்பட்டு வீசா லோக தளம்‌ கட்டனம்‌! ரக்ைமில்‌ இருப்பலை; எந்தம்‌ பஞ்சமா பாக. புகு... வோட்டனி௰்‌

44 செயள்ககாயும்‌.. தணித்த செய்யும்‌. பி

நீரம்‌ பசை: இல்லாக்‌ இருதயத்தைப்‌ விருந்து எய்‌ பெற்றவர்கள்‌... ஆகலே. இந்த அணி பத பாடு அலல.

மிக்க கரகேண்டரம என்றம்‌ 3 ஜனதா பதவிக்கு வந்து மக்களின்‌ டித்‌ 01177 இரத்தத்‌. இரும அழகியாக கத ்‌ சேத்த லட பலக இப்டங்ணொக்‌ அம்‌ படுத்தியது, இன்னும்‌ பல நல்ல ஈட்‌. (2 உங்களை விளரவாகச்செய்ல்‌ படுதஇவிடுக்கட மும்‌, அதத்கள்‌ தேச நீட்‌ மகமள்‌ கேத்கம்‌, பொருமை, நான்‌ என்கி கெம்யால்ம்‌ பேராக ததோ மம்‌, அஞ்சக்‌ என்க தால்‌ கணக்கள்‌ கோகதளத்‌. தம பகன்‌ கடகால்‌ ண்ட பதத எனக்‌ ியல்படுக்க முடியாது அட்‌ பலய கறந்த வட்டம்‌

கடி மாலுதன்‌ பிடடக்த வதா

சாதம்‌ சாமமடு வதைப்‌ போன்ற. ஜனதாகுக்கு கோட்ட

எப்ப பி.பி, சம்பத்‌

(நம நாடு கதந்தரம்‌ பெத்த, இன்ருநது இதுவரைலில்‌. விசா. எருக்கம்‌. தொழிலாளர்களும்‌

(கும்‌ கில பங்கு இன்னும்‌ பிரிக்‌

ஜான மிடம்‌ அமைத்தவர்‌. சரண்‌: சம்படவேயிசமை, தாளுக்கு நான்‌:

இதான்‌, இ? சொய்‌ 72 ஆண்டு இங்வாள்‌. க்கட கேக்விக்லா தளுக்கு முன்‌ அவரால்‌. கட்தரப்பிர தோர்‌ எண்ணியமை உயர்வு, வஞ்ச தோது தொடம்கலய்ப்பட்டது. 09௫ வராகம்‌ வக கற்‌ கட்டி மாறுவதால்‌. செல்வம்‌, சம: க.வர, பின்தங்கிய மக்கள்‌ - வாழ்‌ கத்தில்‌ மரியாதை, மறிப்பு பத்தர்‌ வில்‌ வளமாக இருப்பவர்கள்‌ வதைக்‌ பீதியும்‌. (கரமாகக்‌ கட்சி மாறுப இற அட்டுழியங்களில்‌. உயர்வு இது கருக கக்கத்‌ என்பதாகப்‌ பொன்ற தவரான பாதையில்‌ அம்‌ கல கேட்டில்‌ களறைவிடமான கடசி நாடு வளர்ந்து வரும்றதி- மாதுதமீட கச்சமின்தித்‌ தைரியமாகச்‌ எனது வோட்டை கோககளக்‌. செய்வர்கள்‌, தும்டுக்கான்‌... அளிக்க வேண்டும்‌

பர்மோர்த தக்கது ள்‌ என்று முரு. செய்துவிட்டேன்‌, பதி பதட்ட பர (தற்ச நான்டி காரணங்கள்‌ முக்‌

கொண்டு போய்‌ விடம்‌, நாட்டில்‌ மல்ல ய்யா, அம்சங்கள்‌ எல்லாமே கெடும்‌ தடட சிடடட்டை ஜனதா கட்டிக்கு வந்தால்‌. கட்சி

தளத்துக்கு. அபரிமிதமாக இரும்‌ மாறல்‌ தடைச்சட்டம்‌?! கொண்டு வரு. இறகு வதாகச்‌ கறத, நிச்சயம்‌ கொண்டு 2. லோக தளம்‌. பொருளாதர. வரும்‌. (மற்றக்‌ கட்சிகள்‌ ஏதும்‌ சொல்ல ரத்தில்‌ பிற்பட்டோர்‌ நலத்தில்‌ அக்‌. வலிய. வழ காட்டி வருஇிறது,

கோட்ட

மயாருஃ்கு

பட ஆக்கை கறக சக்த கை, மாச்ரிமமலிகும்‌ எதரககம்‌ கொள்ளைக்‌, ரட்ட

மேதும்‌ பிரதமர்‌ சரண்‌ சிங்‌ காந்தியலா 9. ம்னு பப்‌ சேய சங்காக அசாம்‌ மகன்‌: கச்யத்்‌ கல்வ படப்பட

ஆதரி,

ஜெய ராராயணன்‌.

வை, தவறுகள்‌ அல்ல. என்று இந்திரா அம்மையார்‌. பிடி மாதம நடக்கல மாறுக மக்ன்பக "அவருடைய சமீபத்இிய பேச்சிலிருந்து ஒரு. மழில. உங்கள்‌ றல்‌,

து மன்னிப்பையும்‌ தொரலித்துக்கொள்ளு

"நால்களும்‌ மவிதர்சன்தாம்‌, மவித சபா கம" என்பது தவறுகள்‌ செம்யம்‌ லது தான: மிகப்‌ பேரிய காச்யக்கச்‌ சேங்வம போதுதான்‌ தவறுகள்‌ ஏற்படுகின்றன. மிக. பெயர்ந்த மக்மீது ஒறும்போதுதான்‌. 8௨

ல. வழுக்கி வழ நேச்டுலிைது,

மழ வழுவதோ அறுக செல்லோ கடம்‌ பெரிதல்ல: செய்த தவறுகம்‌ பனித்‌ மதகு மாத்திக்‌ கொள்கிற. தவறுகளின்‌ விகி அறிந்த மண்டும்‌ அமித்‌ செய காரியங்ணாச செய்ும்போத அவனாக போர்த்த மக்வி்‌ ஏத. மனிதன்‌ செம்னனு, என்தண்ட மக்க... ர்ச்‌ வெண்டும்‌,

இனகத ப்‌ பாப்போம்‌,

க்கம்‌ பொருளாதாரச்‌ ச்சே, கலகக்‌ (ஒன்‌ விலை லிண்கத்‌ தொட்டுவிட்ட அலக்‌, பகுதிச்‌. மஞ்சம்‌, தொழிலாளர்‌ போராட்டம்‌; மச்சன்‌ கதவடைப்பு, சகம்‌ “கண்டா கன்ட வந்தவள்‌ ஏரல்‌ மணன்‌ அதக பங்க்‌

கனு நடவ வவிககக்ு பணிவவிய்‌ ட.

அறாத, கானல மக மாஸ்ழ மூரல்கள்‌, - போல்சாரே.... போராடுகின்ற சிக்மை தொடிு சி கபம்‌ மாடுல்மை, ளின்‌ கட்டனிழப்பு ஒழிப்மதி, கொள்காட கடகிரப்பு கோலில்‌ கனக்‌. இரபபந்தம்‌ ஆஹா! இரண்டரை ஆண்டு கால சாகை!

'இல்வளவு தவறுகள்‌ நடரகிரச்கிஸ்‌ தலவே. ஏதாவது வழிமுறை கண்டார்சளா? இல்ல்‌, மனம வருந்இஞர்களா?... மன்னிப்புக்‌ கேட்‌ டார்களா? இக்கட. ஆரல்‌ ஓட்டுக்‌ கேட்ட ஒடுவார்களா? ஆமாம்‌, வருகாச்கல்‌, மக்கள்‌ இகர்களை நம்பப்‌ போல்ருர்சளா

நான்‌ நம்பலிக்க்‌ ஏ. ராமலிங்கம்‌.

மணிப்பூர்‌

]ததயாலின்‌ அடுத்த பிரதமராக ஒர. 'சச்த்தான்‌. ஏற்படுத்த வேண்டும்‌. என்‌: பதைத்‌ காரக மநநிரமாகச்‌ சொல்லி ஒடுக்கம்‌ இறு மொரார்கிகன்‌ (க அன்றி வேறு எந்தக்‌ கட்சிக்கு நால்‌ கோய்தபோடுள ட்‌ டட 'சமீப கால அரசியல்‌ நிக கர்‌ தாக்‌. அகித்தோகானுக்‌'.. மகதம்‌ ௨௭. புலப்படும்‌... மறைந்துபோன: ராயல்‌! இரு, ஜெயப்பிரகாஷ்‌ நாரா அங்மையில்‌ காந்தி சமாதியில்‌ &அ$மொழி எடுத்துக்கொண்ட ஐவதாகாரர்‌ கல்‌

அது மிகையாகாது. "பகல்‌ தல மித்தவர்கள்‌ யார்‌ என்பசை மீக ?தள்ளத்‌ தேலிவாகப்‌ பொதுமக்கள்‌ அறிதி கொண்டனர்‌ இப்படம்‌ பசி பிடித்த (லோக்‌ தளம்‌. சேக்தரல்‌ கட்டன்‌) என்னுடைய கோட்டு படையாக அடுத்து வருவது அம்மையாரின்‌ கூட்டணி, “இனம்‌ இலத்தோடு செரும்‌:" என்பது நாம்‌. 3த ஒன்று. 'எமர்ஜென்னி! என்‌ ஒன்றை. மெல்படுத்தி இந்நியாலைச்சர கத்து, தாம்‌. கேபோகமாக வாழவும்‌, ஏக சக்கரவர்த்தினி, லாக! வாழகும்‌, ம்க்கும்‌... பின்பு சம்‌. முடைய இளவரசன்‌! சஞ்சய்‌. அரியகவ ஏறவேண்டும்‌. என்பதற்காகவும்‌... நாட்டின்‌ ககக உதறித்‌ கள்ளி, ஆபிரக்‌, கணக்கான மக்கள்‌ கொடுமைப்படுத்திய இந்திராவுக்கா என்‌ வொட்டு? ஒருகாலும்‌ இடையாது.. என்‌, ரங்கசாமி

தரண்டும்‌. பால்‌ போன்ற! கைகத்தம்‌ உள்ளவர்‌. என்பது எல்லோராலும்‌. ஒப்பும்‌ கொள்ளப்பட்ட உண்மை," வஞ்ச வாவண்‌: மம்‌ அவரது. முதல்‌ ஏதிர்‌, ராஜாஜியைப்‌. போக! எந்தச்‌ சழ்திலைில/அரசியல்வா டிகள்‌ கைகத்தமாம்‌. இருப்பது அல்வளவு ஒன்றும்‌ சாத்தியம்‌. அவசியமுமல்ல என்று. பரவ லாம்ப்‌ பொதுமக்களை நம்ப வைத்துக்கொண்‌ ருக்கும்‌ இன்னைய சூழலில்‌! ஆகார வச. இல்லாதவன்‌ சாப்பிடாவிட்டால்‌. பட்டக்‌, ஆகார வசதி உள்ளவன்‌... சாம்பிடாலிட்‌ பால்தான்‌ உண்ணா நோன்பு! எஞ்சம்‌ மலிந்த

சால்வன்‌ ரி கர இதகம்சாகியா. என்ற, நாம்‌ இம்‌ போத அலறிக்‌ பவதல கோரா 'பலகவச்‌சச்ேலப்பாக ஆதம்‌: ம்‌ "தம்‌ நதமை உள்ளவர்‌ என்பதாக மட்டுமே பே இழையை அவரிடம்‌ தேசால்‌ ட்டு எவத்தார்‌.. இற்நியாலின்‌ பேரும்‌ மாதி மானவ: மி, மகல்வரால்‌ இருத்தலட்டால்‌ மாதி இந்தியாவை. ஆண்ட்‌. மாதச்‌ என்‌ மார்னடஅகத்‌ சகதியும்‌ கள! 'இட்டங்கள்‌ ஏதம்‌ செயம்படுத்த யோக்‌ ஓவ்தை உ்ளலரதாு இலர்‌ என்த கேம்‌ கலாம்‌: இருபது வடுடங்களுக்கு மேலாக தேககடல்‌ ராஜாதி போக்று தரக்‌ சம, மீரம்மாண்ட நட்டம்களகது சிசிமாவும்‌ ஜல வளி பெ தாட்டம்‌ கள்‌ ரர என்பதைப்‌ பவரும்‌ ஏற்றும்‌ கொள்ளும்‌ கையிலும்‌ ஊளரநது வந்த சலைராவார்‌, நேரவின ஜனநாயக சோஷனீனம்‌. கடான்‌. இல்லாம்‌ என்று வரம்‌ அறிததவர்கள்‌ கழ வார்கள்‌, விவரம்‌ அறியாதவர்கள்‌ அனும மத்தம்‌ பிந்து கொண்டிரப்பார்கள்‌ இந்த ப்பது ஆண்டுகளில்‌] கந்தயத்‌ இட்டல்க்‌ ,நலேறத்‌ தாமே நாட்டின்‌. பிரதமராக இதத்‌ தனம கழிமிகக என்று பணத்த மீசனர்‌ அத்த இலக்கை கரம்பி? செயல்பட சரண்மல கர்மனரர்தான்‌ என்பதம்‌ புத கொள்ளலாம்‌. காதம்‌ பட சோஷலிசம்‌ போகும்‌, காற்‌ ஸீும்பிய சோம சாதியம்‌ இனவாத உருவாகட்டும்‌ என்று வரம்பும்‌ நன்‌ சரண்சிம்‌ மரதமராவதையே. பதன

மமிகத இன்மாம்‌ 19ல்‌ இனதாலை. ஆதரத்தகன்‌ தான்‌, அன்றைய நினயக்‌ பிர தமரான. இர்தரகம்‌ அவரது மகன்‌ சஞ்சய்‌. இப ஆடா மதமும்‌. அக்‌ அன்‌ கோம்‌. அதனம்‌ ம்ப ட] வன்‌. லயே ஜனதா ஆட்‌ இத்தி பணிகாம்‌! பண்னி. “ஆசப்‌ அத்தகு, சாதகன்‌ என்ன: செத்து எண்ணப்‌ பார்க்கத்‌ மசாச கைதி ௧4௭ விடுலித்தல்‌, பேச்சசிமை-எழுத்துசிமை. மட்டத்‌ தரல்‌ போன்ற செயலக செய்த ஏறக்‌ குறைய இரண்டாவது தந்திரம்‌: பெற்றோம்‌. என்கிற சாதக்தான்‌!! ஆளுல்‌ அதன்‌ பின்னர்‌ பாரத நாட்டில்‌: ஒதிமக்போனாவ ப்‌ அமல்‌ டகணன்க அ] நதவாரத்தசல கக: பகம்‌ தெனிவத்ற போக்கு கொலையயத்த ஏண்‌: பாடுகள்‌. இது தொடர வேண்டுமா? இதற்‌: ரப்‌ பெயரா. தனதாயகம்‌? ஐயகோ! வேண்‌ பம இதபோன்ற ததாம்ப எக்கு! 'கடந்த காலத்‌ தவறுகள்‌ இனியும்‌ நடை: தத்‌ அடதக்‌ அலுவ காய்‌ டேன்‌. நடத்த தவறுகளுக்கு மன்னிப்புக்‌.

வகி மன்‌ அகால கல்கண்டு அவர்கல்‌ ஏதம்‌ கலம்‌ அன்த கபக்‌ கபல்‌ வக்்‌ வரநக வெ ககன்‌ கெடம்‌ கடின மண்‌. வோணரை நீடு அவர ட)

கெட்டுக்‌ கொள்ளேன்‌”? என்கிற இரா.

அம்மையாரால்தான்‌. இன்றைய இனம்‌ ஒரு.

த்யான அரசை அமைக்க முடியும்‌. மடமூர்த்து.

கரலகதில்‌ கடையில்‌ கத்தரிக்காய்‌ வாம்‌ கம்‌. போலிஜோம்‌. கத்தரிக்காய்‌ அமுகலாக இத்தக எனறு வந்காலிக அந்த

இருபதில்‌ அதிக அழுகலிக்லாததை பெக்கி வருமாம்‌. கடலில்‌ அலை இருக்கறது என்று... குனிக்காமல்‌,.. வந்துவிடவில்லை, அக்கன்‌ குறைவாக... இரக்கும்‌. பகுதயில்‌

களிக்கும்‌... இந்த நிங்கள்‌ இன்றைய: அெியதுக்குப்‌ பொருந்தும்‌. 'இரறு நிலஷம்‌. குழப்பமான அரியலில்‌:

அறு கர்கமான பதலிப்‌. போட்டிலில்‌, தற்‌.

14 நாற்காலி லாபங்களுக்காக நடக்கும்‌. காட்டுமீராண்டிச்‌ சண்டையில்‌... குளறந்த கழமபழுனை, அதிக நாகர்கழள்ள. கடச னதா என்பதே என்‌ முழுவ,

'௬னதாாக்‌ கட்சிக்கு நீங்கள்‌ ஓட்டுப்‌ போடு எநத கண்ட ஊலான ஹாரன்‌ மழதம: என்பதை நனவாக்கும்‌ பணியில்‌ டுபடதீர்கள்‌.

அழல்‌. கூட்டணியான, சந்தரிப்பலாதக்‌ கூட்டணியான, இந்திரா கூட்டணிக்கும்‌ சவுக்‌ கடி தருதர்கள்‌!

"வேலைவாய்ப்புத்‌ இட்டம்‌, ஊழலற்ற நல்‌ வட்டி, ஜனநாயகப்‌ பற்று, மதுவிலக்குக்‌ கொள்ளை போன்ற நியாயமான கொள்‌ கைகளில்‌ பொதுக்‌ கருத்துக்‌ கொண்ட, ஜனதா. ௮இ.மு.க, கூட்டணிலயைப்‌.. பலப்படுத்தின, தொலப்படுத்தின.. புண்ணியத்துக்கு ஆளா வர்கள்‌!

கோகதளத்‌. தலைவர்கள்‌. போன்ற பச்‌ சோத்திகள்‌, ஒட்டுண்ணிகள்‌ இல்லாத ஜனதா என்த ஆலமரம்‌ தழைத்து வளரத்‌ தண்ணீர்‌ வார்த்தவர்‌ ஆவீர்கள்‌! ஆட

தமிழ்நாடு ரசு பிரச்‌ சீட்டு

ஒவ்வொரு வரிசையிலும்‌ இரண்டு முதற்‌ பரிசுகள்‌ ஒவ்வொன்றும்‌ ரூபாய்‌

3 இரண்டாவது பரிசுகள்‌ ந்னு ஜவ்ரம்க. 10,000 493 மேலும்‌ ஆமிரக்கணக்கான 1 இதர பரிசுகள்‌. இபக்குகர்‌ தமிழ்‌ நாடு பரிசுச்‌ சீட்டுத்‌ திட்டம்‌. 'சிளர்‌ தே செள்ளை-600 002.

யமா

நற்தன்று வந்தக்‌ வத வக மலய ஒண்டி வ்வாளன்க்‌ கெரசினுக்கு வோட்டு; சர்க்கரைக்கு வாத்கு! பரகுக்கு வோட்டுப்‌ போடுவது என்ற கவலையை விடச்‌ சர்க்கரையும்‌. கெரரினும்‌ இடைக்க வேண்டுமே. என்ற கவலைதான்‌. வாக்காளர்களுக்கு. அதிக சக அஇகு்பதாகத்‌ இனக்‌ பல அனும இவக வின மதக வெனில்‌ அதைவிட விசவிக்கத்தக்க. விஷயம்‌. வேறு இருக்க முடியாது, வாக்‌. ஒர்ம பெற்றுள்ள நல்லோரு. பாரத பரணன்‌ அழ்ன கக்கல்‌ மல்‌ பிரயோகிக்க மண்டும்‌ அறன்‌ முலம்‌ சிக்க, கில்‌ போக கல வேது வசமாகும்‌ தமககக நாவின்‌ பககம்‌ கொன்ட மக்களின்‌ பிரச்னைகள்‌ எவ்வாது இரும்‌? சரிவாஇகாரம்‌ செலூதக்இ மக்கள. அசத்தி என்னாம்‌ சசியங்க்யும்‌ அதிகன்‌ பம விக்‌ விடினும்‌ இரந்து: டக தபோல்‌ ஒரு. (க தோற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம்‌. அல்லது, பூரண கதத்திரத்தை மக்களுக்கு. அனித்து, கடமை. உணர்வையும்‌. போதிப்ப்ளகலம்‌ சட மதத பயக தகை வகுத்து: பகன்‌ டி மக்கள்‌ தா க்‌ தாங்களே இர்த்துக்‌ கொள்ள அவர்‌. கதத கதம்‌ வகு தனிம சொன்ன முறையை இத்தரா கா பிளத்தல்‌ பார்கும்‌ தோமல கடத்த அட்டர்‌ "இல்‌ எற ன்‌ ப்ளட்‌ கி என்று அவர்‌ கூட்டத்துக்குக்‌ கூட்டம்‌ பிரசாரம்‌ செய்த போடிலும்‌ இது சீதை. வேஷத்தில்‌. இரக்கம்‌ சூர்ப்பனகையே என்பதை மக்கள்‌ அறிவார்கள்‌. அலகாபா.ந்‌. மீதி மன்றத்தில்‌ சொன்ன பொய்க்குப்‌ பிறகு தொடர்கதையாக அவர்‌ கூறிவரும்‌. பதடி இமம்‌ நமத என்ற அதனக அக தலண்டம்‌, என்க்த ப்பான்‌ னதா பதவிக்கு வந்த பிறகு முதல்‌ கட்டமாக மக்கள்‌ கதந்இரங்கள்‌ மரதத மம அகத அகத அந்தக கடமா சபான்‌ ணிகள்‌ இரங்கமத, அலல்‌ அணக பட்டக்கை்‌ இலல்க அல முடியாதபடி: லும்‌ ஆட்சியிலும்‌. இருந்த குழப்பவாஇகள்‌ (றுக்‌! பாசன்‌, சம்ககேணை,இப்போகி அற்தக்‌ கழவ இலன்‌ கன்வே பத போ காக தனம்‌ எனற தங்கட அனகன்‌ நட்டா சமக்‌ மனத லோகதளம்‌. ச்‌ £னழும்‌ குழம்பிக்கொண்டு தான்‌ இருக்கிறது என்பதை அவர்களது. தேர்தல்‌ அறிகளையல நிலம கேக்கக்‌ டட ககக பிக்சட்‌ சாணம்‌ போன்ற மகன்‌ பக டை விம்‌ சமான அழ இனம்‌ இன்த வேல்‌ வலய கம்‌ அம்‌ கண்‌ அவரகக மர்கம சன செல்க முல கொண வக போன்னு இனம்‌ ஏத பட்தைட்‌ வதால்‌ மோதும்‌, பற ஜோய்‌ பொர்க்கி நத மோலி வனடயாத சர்வதாகத்ற்லுநது அகோ மடவ அர்கா கட 'எஞ்சமிரப்பது. மபா இனன்‌ வெண்பல்‌ வண்ட சகாபம்‌ அங்கம்‌ கலதாகாக்‌ இனா சகவ்விடம்‌ அறை மி பா்‌ சதக்‌ “கர இல புத்தம்‌ பததில காம்பு அவ்‌ சசமின்‌ சேலக்களும்‌ அமின்‌ இன்று கட்ச சேர்த்துள்ள எம்‌.ஜி. ர்‌ சன காகபல்களும்‌ கண்டனததம்‌ கன்னம்‌. இல்கல அதுக இன்ன கெர்கனகதகசரக கொழுக்க எனறு வானரம்‌ க்‌ கேண்டி அதர செய்துக்‌ கல்‌ என்த அக்க பல்க்‌ காரக்‌ ஈக தன்தாரம்த தால்‌ கெண்ட பக வேகம்‌ அரத பதக நத அன்த மல்‌ ணத்‌ இட்டல்கந்‌ அமல்‌ பத்‌ அறம்‌ பரக அவண்வ தம்‌ டக்க தத்த வனை அனர து அகட வக்ானர்ன்‌ கட அட வக்க

ட்‌

வேறு எந்தக்‌ கட்ரியும்‌ அறிலிக்காத கட்டி மாறல்‌ தடை சட்டத்தை: நிறைவேற்றுவதாக ஐனதா கூறுகிறது. இதன்‌ மூலம்‌ ஆரோக்கியமால அரசியல்‌: நாட்டில்‌ உருவாக வழி ஏற்படும்‌.

3, உலக நோக்கில்‌ நாம்‌ ஜனநாயகத்துக்குத்‌ தரு உள்ளவர்களே என்‌: பதை நிருபித்தாக வேண்டும்‌. சர்வாதிகாரிகளுக்கும்‌. சந்தர்ப்பவா இகஞக்கும்‌, குழப்பவரஇிகளுக்கும்‌ பச்சோந்நிகளுக்கும்‌, லஞ்ச கழல்‌ குற்றச்‌. சாட்டுக்களுக்கு. உள்ளாடு அவை நிருபிச்சவும்‌ பட்டதாக. கமிஷன்‌ நர்ப்புப்‌ பெற்றவர்களுக்கும்‌, மக்களை ஏமாற்றி மோசடி செய்ததாகத்‌ தீர்ப்புப்‌ பெற்‌றலரகளுக்கும்‌ நட்மை ஆள்‌ வதற்குச்‌ சந்தர்ப்பம்‌ அளிக்கமாட்டோம்‌ என்பதை அடல. உலகுக்கும்‌. நாம்‌. உணர்த்நியாக வேண்டும்‌.

4. இவை எல்லாவற்றுக்கும்‌ மேலாக ஆரம்பத்தில்‌ தாம்‌ கறிப்பீட்ட கெரசின்‌ தட்டுப்பாடு, சர்க்கரைப்‌ பஞ்சம்‌ முதலில பல தொல்லைகள்‌ நீங்கும்‌, உற்பத்தியும்‌ வேலைவாய்ப்பும்‌ பெருகவும்‌, பொருளாதாரம்‌. செழிய்கலம்‌, வீய வாசிகள்‌ குடிறயவும்‌ நாம்‌. தனதா - ௮, இ: அஃ ட, மு. கூட்டணிக்கு கோட்டுப்‌ போட்டேயாக வேண்டும்‌.

ந்னு சத்த கோன் திங்பத்நா

அஃஃமான முகம்‌, ஒருலித நாணம்‌ கட இறுயில்ளைச்சிரப்பு, வெளிப்படையான 0ப2ஃ கண்ணியமும்‌, நேர்மையும்‌ கலத்த குணவாரு இல4்வயத்‌ தரம்‌ மிருந்த வளமான நாவன்ள்‌.

பதலிக்கு லால்‌ ப்‌ பறக்காமல்‌ சில. அடப்‌ படை. தழிகளினின்று வழுவாமல்‌ செம படும்‌. வாழ்க்கை உத்தரம்‌ பிரதேசத்தை செர்த்டட1 வயது பிரம்மச்சாசியால அடம்‌ பேஹ! ! அரியாலிக்கு இந்திய அரிலளிய்‌ ஒரு தட ஈஇர்காலம்‌. இருப்பதை 1௨! கண்ணு, பாடாமல்‌. நோக்கும்‌... எவரும்‌ ரப்‌] மமோட்ட வகு மியி பெரிய பலமாக ிளங்கெட பபபாலியும்‌. அவரது ஜனவ சகாக்களு! கடைசியில்‌ மிகும்‌ பெரில்‌ பலஹினமா பக கலிழம்‌ காரணமாகக்‌ சமிபத்திய ம்பு பி.

சமது பதில்‌ பாலது வயதிலே ௮11 எஸ்‌ இடபம்‌ சேர்ந்த வரதியால்‌. 92/2-41ம்‌. ஆஸ ஆரி, எண்‌, எண்ம 11 நதோடு மட்டுமின்றி அதே சமல.

ந்திய தேசிய காடபரனீதூம்‌. அங்கத. சாக்கா என்பது படம்‌ அறிய! ததை

“ஆர. எஸ்‌, என்னின்‌. அரசியல்‌ ௮௦5 மாக தபைககம்‌, தோன்றின பிறகு 24 கட்சிம்‌ அம்பதநிவராக்‌, தமது மப்பு.

கோராவது அவதன பாராளு மல்கம்‌ அனழத்து தொடர்ந்து அந்த்தினாக்‌ இரந்த கருகரு. னைக்கத்தி்‌. த்க்‌

ராம்‌ தயால்‌ உயாத்தியாயா கொம்‌ செம்‌. மப்பட்டபோது, பல மூத்த அவர்கள்‌ தை மைப்பொறுப்பேத்கத்‌ தயங்கியபோது தணக சனுடன்‌ அப்பதவியை ஏற்றவர்‌. வாதபாய்‌!

£நேருலைப்‌ போலவே, இவரிடமும்‌. மக்க க்கு, ஒரு கவாச்ி உனது.

ஆர என்‌, எஸ்‌.ளின்‌ "ஹிந்து ராஞ்ட்ரா: கொள்க மீது. ஒரு இன்ரமான "மன்‌ படிபபுக்‌ கொண்டிருந்த இவரது மன நோக்‌ இம்‌ சம்பத்ல்‌ சில. மாற்றங்க அள்ளல்‌ காண மூடில்‌, ஏற்ப ஆரி, என்ப எண்.ில்‌ சில கொள்கை மார்கள்‌. தேளை என எண்ஜகிரர்‌

'தககத்தகை. மறைக்காமல்‌... வெளி (௫ அதற்கும்‌ பரத பலத்‌ தமது கட்ட கக்பளில்‌ னர விமர்சகத்தை வாங்க கடிக்வள்மு. வழக்கம்‌ காஜ்பப்டடி

9

மக்களா. தேஷ்‌ போர்‌: சமயம்‌ இந்ிரா. கார்த செயம்பட்ட அதத்தைம்‌ பாராட்ட 'இந்தோவைத்‌ “தூக்கை 'யாக வர்ணித்து அவ்‌ (க்கு இலர்‌ கட்கம்‌ எழுதப்‌ போச்‌ “கரிஷ்‌ (ர்‌ வாயால்‌. பரமரிஷி" பட்டம்‌ இடைத்க மலழ்சசியில்‌ இந்திரா முழு, வந்தவர்‌ போன வர்களிட மெல்லாம்‌... அக்கடிதத்தைக்‌. காட்‌ உப்போல்‌, வாதிபாம்‌ தமது கட்சி மேலிடத்‌ துக்கு. விளக்கம்‌. சொள்ல. வேண்டிய நீர்ப்‌ பந்தத்தில்‌ மடிக்க!

'மொரார்தியையும்‌. சரிக்கட்டி, ஜெக ஜிலர்ம்‌ பிரதமதாக்குவதற்கும்‌.... ஆதரவு ஒளித்து, முன்ஞுளைய.. சோஷலில்பான

ஏந்திர சேகருக்கும்‌. முக்ெத்துலம்‌ அளித்து, வகராலிடத்‌ கக்கு மக்கள்‌ பலம்‌, அறிக்‌

மிரந் பம்‌... அமைநியாகலும்‌ அடக்கமாகவும்‌ இய) செயல்படுவதைக்‌ காணும்போது மனி இருக்க இங்லைய இனத்தை விட நாளைய, இலநல அடி கறி இருப்பதை உணர பி, ரங்ககாய௫ சய நழதம்‌ வப்‌ (இல்‌ தரப்‌ கப்பந்ததத்‌ தள்ளி நுதாபடி மேகேறி அகமாகுக்கு மர

ஒனிலஸ்‌, 90) விலகல்‌, முதலை அத்து வண்டு மக்க ஒழத்தமபோன அளக நன ம்க்‌ நேராத, அவம்‌ வநது மத்தால்‌ எனல்‌ குத்தாக ஆத்த என்று ௯௮ கம்பத்தில்‌ கய அகலக்‌ அழித்தார்‌ ச்‌ அந்த கெரி்என்று வேர்‌

கமகம மால அச்ிந்தாம மத்‌ மணக வங்கி அர்த்‌ எனறு மூதாட்டி குப்‌ கத, கம்ப சவ்தா மாட டித்‌

பறமக அமர ௪௧ வையா; வகதரைக வணர்‌ சகம்‌ சலைன்‌. சனக சளசு சகாத்‌. தர்துதல௫ு இயமனை வழை எச்ச சரம்‌ ஈறுகளை ஏலநர்மள அலச, "சசரக ௧௪௧. ௪9௪ அழமாக கரல வாள்‌: எழு ச்னு. சது ரகக. ரசா பசமன்சசளாதை. நட தம்ப அன்னை 21 தன்ட “சா ரைறுச எச்‌ எனகற சல. *மம்ளிப்ளள்‌. அனழசச சமதள எரசலை: “ஐகி0கனு ஈமாசன்று ஈயாது. பதக்‌ பதர்‌ பப அக்க? னஃ சரக கனவனை: ரானை இலலிறி வரு தொன்ம கியாலு லை, பரதக்‌ எசா எஸ 2௪ காம்‌ தத்‌ சனாதன்‌ தவமக ட, மாற அல பமக இியாறுகானாகம்‌ சஜ பம னுகிர்க னஙிஏி மார என்க எசகு. ஆகு. பறசஸ்ை. கவிதா மனது! அமரம்‌ ௪. ஓதக்‌ ஏமமம்ு. எச்சம்‌ பண்ட கவச கன பழுது கசன்‌ ளஏமா சசமளம்சனை: வழ்க கல, மம்‌ பவசரடசலு கின்ம அசமக்கு

தனிளை அயறமுசல்‌ தவராக மாகசலலு இட மனை மாரசமறுக டட “ஏஏ ஓரம்‌ வரல்‌ இ௫மள்‌ எனஸ்மசகம்‌ பளு பறைத்கலல்‌. இடவ தனான்மைச்‌ சளமமகு '2சலைர ஏமமிமால எர௫ு ௪௧ ரளயரைரபகிட பபஜஜிைைஸ்‌. பசல்‌ சரகாள்‌. வசன மனையா பபா இள்ரசறு. பா பதமா: அகிலமும்‌ தமனக ஏசைகள்‌ இரன்டு ரசதயார

ஆரதறள்‌ஸி. எசா ஸயக (௭ ஈவரமழு எள்‌ இகமமசறு ௪ன்சயாது நசமைலள்‌ அதயஎஏி மயா கிய தவிர எல்லம்மா கம] கார்‌ இணயசலு சுப பாறு சகச மம்தா

அனமா்கஒது. ஏிறுநுிஷகி மாதமது சம. நதி எசகு பமசமாற மமபண்றக ம்‌

சலன... லசைஇககலு பமல்‌, மொண்கு சரமாக இகயழமசட

'அ௫ககைற எசலளாது சித்‌ மலக்‌ கனை பதனம்‌. கள்‌ பகர கனடியன்‌ எனக்‌ பல்‌ கலக

"ஆ பஷர்‌ பணத்த தபல சலக அமக சர மினமிவள்‌ நயஎ்எ/மநுஎல௫ு. அசை ஒழு! ழகை அசமமா. எனல்‌. னள: ரட்ட ககட்ட

(சரச சனஜகள்‌. இருணுகிராசு. என்கற. சதல மய இர்‌ சரளை மலம்‌. சச,

(அலனசவமை. சரலுகழன்க்‌ ஐயர்‌

அஷ்‌ என்லன, எனை: கசடு.

ஏண்சை வலை பல்லக மகள்‌ ஏரல்‌

ஆமாறு இதழி ஏர்மளாமளில்‌ ஒருஏாமச.

இ. சசலஜது சக்க. “பரத ஙு,

ஒறு எரு அலரக்ளமசற எலிரளவ௫ு அடை. இள்டலக்கமகலு. இட்டு மமலககறு எலு,

சலதலமகைகால சனரதமற சதவ 22 நட சரன்‌ லச சமக கரன்்த மயம்‌ பனளஏம அள மியவாது சல. ஜட ஏட்தவசைசை ஈளைதிடு “எ௭டகு சனல்‌ வளைத்‌ பைகளும்‌ 2 பிரள்‌ தாமச அசி எதிறமரைக அமுத.

எண டதைகிள்‌ எசா சசஷு கரகுங்ஐு ௬௫௪,

எசயரம்‌ எலிலதி ஆம வல அமள்ளனளை. செய மலை கனா வலசகக ளை: :அளகறு அ௫ச-., "மதகு பயல எசமலு ஈடு. சரமாக, சலாதில தசம ரஜலமாளசளிர பரும்சு எலானு எலிய 'ஜெர் கஜு எறவிள இரகம்‌ அனி: ல, ஓடுவது தளி எசசசமு சசகம லன்யனம. ரது யாறு மலய அமக எமரைய தகம்‌ லர பழுசைலா ரச லனறு அசலாக ளை கஜ: கோலத்‌ சி டுவலு ௪௫ பபால ந்தம்‌ நை ககஸ்‌. எனக்‌ கம்மம்‌ ளப அளை “ஷசங்கக்‌ வசன எதன்‌ அன சம்சமகககலு அமக பதம மைகலு மக்‌. அட. தலதா அர்த்த. சரக்கை ஆனதாரன்ளை, என்னால்‌ அலல கதன்‌ ரஒஷறும பச்‌௫ மயா? எக ஈலழமச் தமாக என்சமகலு உடகலர்‌,

ரசமுள ச௪ சசளாறு ரத்ன.

வரை ணச்‌ சமக அலது

அத ரம அன அக்ல்‌ ரை:

வோன்‌ மமக எலன்‌

ஏலாடு எலபள்காதான சவக்‌ சரத கமண ஏளன கா?

நகமசத்கத்ளை அதுகள்‌ வை எலல

பஅும்சரமசஇர தரஷக. சனளாயசஇர மகரக்‌ குசடுஸ்‌ மவ கெர்க அசையாது மினல்‌. பர்க்க. ரடசம க்கை பலனைத்‌ கைல அலல. பரம்‌ கிகி எற மம்‌ எழுக ரக அண பக்க அட ஓர்கஷமிமசணு ரல்லுக 0௪. நற்கு ட்டர்‌ சர “சட எட ஹயச சகது ஒஸ்‌, தேலயாமதுமி எழுலியா ௮ளைஞுச்பகதி ராவு. சது வகு வறள்‌. எயாறுககுக மனற எட்கா அழகு ஏராள. ரரமமே. -அகமச மயம்‌ முதல ஈவர்‌ இள

ரத காரி பககக, னவ பப டக பகு படட நிழல பணச்‌ எமதரது ரவளைநசம்‌ கழக

-2கிருரலது எஸ்‌ கக கவக லப்‌ எண்லவதமன்‌

“ஷன்‌ ஏமம்‌ அணியம்‌ எனைத்‌ ககவைள ஈழக்‌ ஒகசயா “மனையரு எனத்‌ வழா இயற்‌, அலுதையாலு 0௩ம்‌ அஸ்க ஏறல்‌ அதம எ்ரபஇு அணவலைளு

சழககைனு

கணக கவத, அதனா அம இதுக “லட தறழு ல்‌ அமரச்‌ “அவியல்‌ ஆன்னு டம ஏதில்‌ சசகலார ம்பம்‌ இரப்ப ௮லளவலம

பசசக்தி, அல எலனுயத களால்‌ எலயனுமு அகிமம்‌ வுட்னு அடத சதசஜிம. னன்கு எகம்‌ எஜஸ்டு. லகிளட மா எது வது'ம மனமது என்க பள்‌ அர்க்‌ ரஸ்‌

பஅதககனு ஒக சறட வனமமது இது ஒரம்‌ சமக்றமமையு, வஆடி தமதல வலிவலம்‌ பலன்‌

மேனன்‌. மனமது அலால்‌, பதசிய கமல ஏத ககம சல

பக க்ல்படனி சட சட்டம்‌. அத ணட அவவை! டபான ம்‌

பல்க கண்டன

எளறனிக்ட "ஏற்கும்‌ ஈயாறளில்‌. *ழசமகட எனகற தனைய... ௪௪௨/௮

பயன அயசசளலனுகு சவா கன்‌ எட டாழு சன்சறு எர்ணனயாால்‌ பக

(பராறம்ம சனக கட, வத்தக்‌ சேயா எட அகைறாுத்சிகது. மரம. ததத தாகி திட நடை பககன்‌ அண்‌ சேல்‌ காகம்‌ கதவை சல்‌ தத அடகு அன்‌ 2௯) வழுவல நலன்‌: உடற கவிறை “எ பல்‌ அறளை சமை

மாக்க ஏனை. அதற்‌ எமர்‌ சக்மாககம்‌. மமகட்கவைமகது. கடிது. அகன்‌. வறாால அன்பா பக்க

நம்மை கட ளளரயாம மர்‌) கரவை “அம்மு. கிட்‌ ஒறுல்மனாமகற பரவல என்னச்‌ சக பன்ற நயஸ மசசயாரனக உதீச.

பர்தளதுகட (1௪ பகதருவு சபற... ரப்‌ மரகஷலனு வசு சலக இர வகளில்‌ மறக கின்ற. இனாமுடாலினு; இரதி... மனமக அண்ணசக அலு கழு அட்‌ ரத அமா கதக்‌ சச்சக்‌ இக “பத்து ரனசலிக்‌ வற அமா “கதத அனகன்‌ எதுக்கு அவக ல்‌

பக சகு :ந௪ஸ இலைத னால்‌ சோழன்‌ எதமாழ எலன்‌

சத கமத மகக.

ட்‌ இச அழகாக" கச்சத்‌ தோள்ல சதவ வப ஸர பமியுகவ அதர்வண கம சர்தக மகட்‌

நச்சு போ பனா.. கழனனமமிக எனைக்‌ எனக அடம்‌ அன்ற

தசமக சயகக்லிட ரன்கிது அமத. வக்‌ ்‌ ன்‌

ல்‌ "கின எக. வக்கு ஏன்‌. அப்கிடு எனனம. வர வலன்‌ எம நலத்‌ ரக க9கக ர்ஷான அகவ எச்‌ கர எனலா. அரபு. அர குத ஒக கல்தா அரவக்‌ கல

3 சைக அல்கு அசர்‌ பலித்து கடுகதமையா.

பதம எனகன... இரவு அலகு தகா காணம்‌ “கக்க றது அளுமமாசமாழுகது கதன்‌. படாளம்‌ பதடியகஜிர்‌ பலவாறு எட... ஏம சதை ஒங்கி எடலங்கையல்‌ வரம்‌ ஈனங்ககல்‌ மனது இன்னை வரு... வரத்தல் மில அக்கு கியா ப2௧க௦௪ எண வினை: மாட வபால்‌

வாக்குரிமையே உங்களுக்குள்ள உயர்‌ மதிப்பு மிக்க உரிமை

01ல்லுபடியாரும்‌ வகையில்‌ உங்கள்‌ வாக்கு அமையட்டும்‌

அற்பக்‌

வகையில்‌ அமையட்டும்‌

உங்கள்‌ வாக்கு இரகசியமாளது, அச்சமின்றி வாக்களியுங்கள்‌ வாக்குரிமை உங்கள்‌ பிறப்புரிமை, அது உங்கள கடமையும்கூட அதனை உபயோகியுங்கள்‌,

வேட்பாளர்களிடமிருந்தோ அல்லது அவர்‌ கட்சிகளிடமிருந்தோ எந்த வகையான அன்பளிப்போ இலவச வாகன வசதியோ பெறுவது தவறு. வாக்குகளை பதிவு செய்யும்‌ நேரம்‌ காலை 8-30 முதல்‌ மாலை 4-30 வரை

டெடு

இயக்குகர்‌ செய்தி-மக்கள்‌ தொடர்புத்துறை தமிழ்நாடு அரசு.

ரர

கான்பா(980

2]5 2122125187]

ப்‌

117249॥ (21 பய்‌)

ரி

$2]22)

2212518215.

$£]22]7 21௨

'செரஃலலிடவமா என்து நினத்தன்‌. அதற்குள்‌ ஷோயலு முக்க கொண்டாள்‌.

புசசட்டை எச்சி பண்ணும்‌ தாங்களேன்‌. பன்‌:

வள்‌ சொன்னதைக்‌. காதில்‌. வர்க்‌ பொண்டதாக்்‌ சட்டக்‌ கொள்ளாம படுத்த பம்கெட்டுக்க நாக்கைத்‌ தொட்டும்‌ கொண்டார்‌ கண்டகடர்‌

அதுக்கெல்லாம்‌ ப்ரேம்தான்‌

போஸ்ட்‌ மரா -வேட்‌ மாணவன்‌ ஒருவள்‌ மாரிப்‌ டைமாசகி கண்டம்‌ மேக்கு கழ்‌ இருக்ற மாறிரி தெரியும, பெமைப்‌ பார்க இபோது, இந்த உடகமையபுககுச்‌ சாதா ரண முரட்டுக்‌ காகக்‌ தணி ஆகாது என்று அவருடைய. சம்பெனியில்தான்‌... அலரும்‌

ஸ்பெலலாப் டெரி காட்டனில்‌ பனி

4ம்‌ தத்தம்‌ கொடுத்தார்களோ அம்‌ இலாதான்‌ தம்‌ செலலில்‌. பீரத்கேக மாகத்‌ தைத்திக்‌ கொண்டாரோ தெரியாத; எப்பொதும்‌. நேர்த்தியான. உட. மான கப்ரேம்‌. போட்ட. எடுப்பான கண்‌ டி; பளபளப்பா. ஷேல்‌ செய்யப்பட்ட முசம்பஒமுங்காய்‌ லேப்‌ செய்யப்பட்ட மிிதில வாக மீசை; மீசைக்கும்‌ மழ பாடி. ஒளிக்‌. கொண்டு மேல்கசாய்ப புள்ளை) செ. இறத்தல்‌ கொடுப்ப

பரம்‌ மேலே மிஸ்‌ புஷ்ட வீசெஷ அபிமா எம்‌ கொண்டு விட்டதில்‌ ஆசசரியபேலிசலே

இல்றைக்குக்‌ கண்டக்டரால்‌ பரேம்‌ வர. வில்லே மென்றும்‌ ஜங்ஷன்‌, டவுன்‌ வரக்‌ (கம்‌ போக வேண்டிய நீறைய மாஸவில (இந்த. பல்லில்‌ ஏறாமல்‌ நீல்று விட்டார்கள்‌. கண்டக்டர்‌ விரல்‌ கொடுத்ததும்‌. இயர்‌ மாத்திய டிரைவர்‌, கேட்டுக்குள்ளே விருது அவசரம்‌ அவசரமாய்‌ வெளிப்பட்ட உருவம்‌. ப்‌ பார்த்துக்‌ கொஞ்சம்‌ தாமநித்தார்‌ மிஸ்‌ புஷ்பா பல்ஸைப்‌ பிடித்துலிட்டில்‌ எழுக்க சம தோஷம்‌, உள்ளே. ஏறிக்‌ சண்டக்டரை பார்த்த. கணத்தில்‌. விழந்து. விட்டது. தெரியது. கொடுக்பபோதே கருவிழிகள்‌ சம்‌. ஒதுக்‌. மில்‌ புஞ்பாலின்‌. கராம்ந்தேன்‌, வறண்டு பே வரதட்சினைக்‌ சொடுமையி

நகந்து உட்கார்ந்து இடம்‌ இடம்‌ பம்‌

தாதகத்தலலோ.. அல்லது லைக்க முடியாத குடும்பச்‌

கம்மாணத்தைப்‌ பறக்கத்‌. கலர்‌ சேவைக்கு வாழ்க்கையை. அர்ப்பணித்து விட்வேண்டிய நரப்பந்தத்தக்கு.. ஆனால்‌ வீட்ட பெண்‌ கெச்சரர்சளோடு. ணி களுக்கு இயற்சையாகலே ஒரு நெருக்கம்‌ அதிலும்‌ மீன்‌ புஷ்பாவுக்கு என்னிட தும்‌

இந்தியோற்மம்‌ கொஞ்சம்‌ கூடுதல்‌ நான்‌ ஏற்கனவே அனுமானித்து. ஸைத்‌ (இருந்த சங்கதியை. மிஸ்‌ புஷ்பா. அந்தரங்க.

மால்‌ என்னிடம்‌... வெளிப்படுத்தியது. ஒரு நான்‌ சாயங்காலம்‌ நரவேஜிலிருந்து இரும்பு. இதபோதுகால்‌.

"சரோ, புதுக்‌ கலிதை வாரிச்கததுண்டா.

[ "எப்போதாவது வாசிப்பேன்‌. மி. ப்தரஜெண்ணு,. எழுநியிடக்ேள்‌ "பாக்க

“ஏதாவது பத்திரிகைக்கு. அனுப்பவா. மல்‌!" 502, எனக்கே எனக்கு வைச்சுக்கத்தால்‌,

வாசிக்கப்‌ பாரேன்‌:

நான்‌ வாரித்திருக்கற புதுக்‌ கவிதைகளில்‌ பல எனக்குப்‌. புரியா தவை. ஆனல்‌ டது. பரி்தநு மட்டுமல்ல; மனசில்‌. அப்படியே பி்தம்‌. விட்டது. எண்மோக்கை

ஐக்லவைத்ு இரைப்பாற.

சமதாக்க்‌ வல்லே இஙோதகால்‌

மைகாங்யொடுப்‌ போனேன்‌.

இன்று இந்தச்‌

சோகச்‌ நெற்றில்‌,

ககமால்‌. சில்‌

செந்தாமரைகள்‌.

பன்னல.

இந்த சொகத்தாக்கயி்‌ மல்‌

சின்னச்‌ சின்ன சந்தோஷங்களை.

ஒற்றி வைத்தவனே.

ன்விலிைத்து இவத்தை

இறக்ல விடாதே!

"இதுக்குத்‌ தப்பு வைக்சலியா மிஸ்‌!

எல்ன கலப்பு. வைக்கலாம்‌, நீதான்‌. சொல்லேன்‌? 2: ப்ரேமைான்னு வையங்க.."

மீஸ்‌ புஷ்பா இலேசாய்‌ அதிர்ந்தது தெரிந்‌ (தது. சந்தோஷமான அதிர்ச்சி, சேடல்‌: இரு ஏற்சவலே தெரிந்திரககிறத என்று ிவட்கம்‌ கொஞ்சம்‌)... பரவாயில்லே, என்‌ விஷயங்களை... அழ்தரங்கமால்ப்‌ .... படர்ந்து கொள்ள ஒருத்தி இருக்லருள்‌. என்று, சந்‌ தோஷம்‌ கொஞ்சம்‌; இருப்பிடத்திலிருந்து

ம்க வோட்டளித்தாக உமன்‌ ஊர்க்‌ "கள்‌ அகும்‌"! : இடு கண்ண நிண கனரக அவர சததம சத்‌. மக்களும்‌ தேரந்தெந்த்தார்க, தண்ணிக்‌. குழாம்ககும்‌ வந்தன. ன்‌ ரதம்‌, வநதத, கழாக்களில்‌ 1 வவஸ்நியா! அ! வமகனம்‌ என்கி ததக படல அதெ கேப்‌ ட்ட)

ஒ(0

7

தழுலி. விழியோரங்களில்‌. அஸ்டிற உரக கூந்தல்‌. கொஞ்சம்பட அந்த. முகத்துக்கு ப்ரம்‌. பொட்டு ிரந்தரமால்‌. மனக்‌, குள்‌ மாட்டி வைத்துக்‌. கொள்ளலாம்‌. போலிருந்தது.

சேந்த நேடத்திதும்‌ வருவேல்‌ என்று பயங்‌ நாட்டுக்‌ கொண்டிருந்த மழை ஆக்ரோர, மாயத்‌ தாக்க ஆரம்பித்தது. இல்லோர்‌ மருந ஷோபனில்‌ கல்லத்தில்‌ ரத்‌ இவகல்‌,.. இந்தப்‌ பக்கம்‌... புஞ்பானின்‌ எனங்களிலும்பப இக்க) அது தண்ணித்‌ ளிகள்‌ இல்லை, என்‌. பாரீவை தல்கைத்‌ தொடுவதை உணர்ந்து சதாரித்துக்கொண்டு நரசமைக்‌ கண்களில்‌ ஒற்றி படுக்க மீல்‌. புஸ்பாலிடம்‌ பேரின்‌. மெதுவாம்‌, ரொம்ப மெதுவால்‌, அந்தரங்கமாம்‌! என்ன மிஸ்‌, என ஆச்சு ஒங்களும்‌

'ஒஸ்ணுமில்லே சரோ, என்னமோ மீனைச்‌ கக்ட்டேன்‌.

“நோ எதுக்கு நீங்க அழுநிங்லி. ப்ரே முக்கு இன்னிக்கு வேறே பஸ்னிலே டியூட்‌ மயா. இருக்கலாம்‌... இதுக்குப்‌ போய்‌ அமு: வாங்களா? மாணலிகள்‌ யாராவது பாக்ர தாங்கள்ளு .. என்ன... நெனைசிரப்பாங்க இரு லெக்சரர்‌ நீங்கி

"மிஸ்‌, சிலாசிஸ்‌ மிஸ்‌

ஈளக்கி வராமலா.

போயீரப்‌ போறாரு? இந்த. பஸ்ஸுக்கு. வந்தானே... பரமனன்ட்‌ கண்டக்டர்‌ மாதிரி....ஆமா. என்னை. புடவையெல்லாம்‌.

புதுசாக கெரியகு, என்ன வர்ஷம்‌ பெ ரனம்வும்தான்‌ சோ,

லல்லி! என்ட்ட சொல்லலேயில்லே!!

"ரட்ட சொல்லைம்மாட சககுத்தான்‌. என்ட்‌ கிளாஸ்‌ என: செட்லாதேடபன்ல வச்சு சொல்லலாம்‌, இருந்தேன்‌, பர்த்டே பெல்லாம்‌ ஒரு ்‌்‌ மாட நான்‌... நெனக்கநதேயில்வ: இக்க வருஷம்‌. என்னமோ. தோணிச்சு பதம்‌ புடவை. கட்டிச்ட்டேன்‌!.. ரெண்டு சாட்‌ பரிஸ்‌ வாக்களிப்பேன்‌.

"ஒரு ல்ல, தான்வே நீங்க. வேஷமா ஒரஸ்‌ பண்ணிகிட்டு... வர்நிருச்பறபோது: மிரெமைப்‌ பார்க்க முடிவலேக்கறநுட ப்ரே ஒங்களப்‌ பார்க்க முடியாமப்‌ போச்்சங்கறு சோம்ப வருத்தமான விஷயம்தான்‌. ஆஸ்‌ அதுக்காக கக அமுகதுப்டட மிஸ்ட நான்‌. இங்க மட்ட வெளிப்படையா. ஒரு சேஸ்‌ செக்கட்டார்‌!

பரோ, தோட, ப்ளீஸ்‌ அந்தக்‌ செள்வினை நீ கேக்காதே சரோ அதுக்கு எனக்குப்‌ பதில்‌ தெரியாது

(3 நெறையப்‌ பூ வேறே.

என்னட பர்த்‌

ப்ரேம்‌. தலவாணமாலவாங்கறதாலது, தெரியுமா? போன ஸண்டே.... மஷாபஸு. சென்ட்ரல்‌... இவேட்டரில. ஒல்ஃீபோப்‌. பார்த்தானாம்‌." ஓய்ஃப்சான்‌. அதுன்னு நிச்‌ வேமாச்‌ சொல்றா,

*-ஆமா சரோ, நாங்கடக்‌ கேள்லிப்பட்‌ பெல்‌:

விஷயம்‌ தெரிஞ்சம்கூட எப்படி, நீங்க?!" "-அதானேம்மா புரிவலியேங்கறேன்‌.. எஸ்‌. மோ அந்த முகத்தைப்‌ பாரிக்கறபோது,

ஒரு வித்நியராமான சொகம்‌ ஒத்தை தெல்சக்குள்ளேகே. இருத்தி வச்‌ கல்லறதுல ஒரு பிடிவாதம்‌)... நிஜங்கைம்‌ பிடிக்க முடகாட்டியும்‌ பிமபங்கள்ப்‌ பிடிச்சு மக்க ஒட ்பமிலண்த்கனமான சத்‌ தோஷம்‌, அந்தச்‌ சந்தோஷத்தெ மிஸ்‌ பண்த்க்த. முடியாது போலே மிருக 'சகைவுகளெல்லாம்‌... மின்‌ புஷ்பானவயே வக்ய வந்து கொண்டிருந்தன... கல்யாணம்‌: அன்வியமாடுப்போன, சகங்கள்‌ மறுக்கப்‌ பட்டுலிட்ட ஒரு பெண்ணின்‌ சில்வர்‌ சின்ன மகளுக்கும்‌ தடை விநக்கப்படுவது 1 இந்த ப்ரேம்‌ வராமல்‌ போனார்‌? கேட்டும்‌ பாரிக்‌ கேட்க ஓ,

அக்க

1 ஆனம்‌ எப்படிக்‌ ஜோபலு இருக

சயன பரம்‌. இன்க்‌ எகா எம்னல்னு அந்த ஆன்‌ பட்டம்‌ விளல்‌ ப! குஹா, கேட்டட்டாப்‌ போச்சு, இத்‌ ஈகி, அண்டர்‌, ஸார்‌) ப்ரேம்‌ இன்‌

றைக்கு லீவா?!" என்று கேட்டாள்‌! பதக்‌. கண்டக்டருக்கு. இது விஷயம்‌ தெரியாததால்‌. டிரைவரிடம்‌ போங்லிட்டுக்‌ இரும்பி வந்தார்‌ 'ஒங்க ப்ரேமுக்கு இன்னிக்கும்‌ மம்யாண.

மர மாளாம்‌, எது பொட்டிருக்காரசம்‌ பெண்டாட்டிலோட வலியா... சிலிம்‌. இனிமா. போலிருப்பாரி) அவருக்கென்ன

இரும்பும்‌. மில்‌ புஞ்பாலில்‌. அண்ட்‌ பனிந்தனிட்டது. தெரிந்தது. பஸ்‌ வேசம்‌ இறைந்து. குதுங்க நின்றது. ஸ்டாப்பின்‌.

சரிக,

பெயரைக்‌. கண்டக்டர்‌ உரக்க ரெண்டு சாட்பரீல்‌. சாக்லெட்‌

வைத்து அழுத்தப்பட்டன. மிஸ்‌ புஞ்யா

இறக்க வேண்டும

என்னே. குடையயக்‌.... கொஸ்டு

பொங்க மின்‌, ஜோயலு,... வச்சிருக்கா

நாக்க அட்ஜெஸ்ட்‌ பண்ணிக்குவோம்‌. 'வேணும்‌ சமரா; நால்‌ பபோவிடுபேன்‌.

(ஹம்‌, காட்பரீல்‌ ஏத। ரண்டையும்‌. ௮௯

த) எனக்‌ கக்கு மாற்றி

ஒன்னு போதும்‌... ரெண்டுகாே இருக்கு எனக்கு கேண்டாம்‌, ண்டர்‌ நீரே வெச்சுக்க ஷோபன நச்சசியமாயப்‌. பாரிக்‌ மிஸ்‌ புஷ்பா புடலைத்‌ தலைப்பால்‌ பப்‌ போரித்திக்‌ கொண்டு இறங்குவதை

்டிரும்தேல்‌. கொண்டு வரலியாம்ம பலமாப்‌ பெய்யுநே, சண்டிகர்‌. அனுதாயப்பட்டார்‌ 'இன்னைக்குக்‌ குடை இல்லாமல்‌

ட்‌

நந்து போவது மிஸ்‌ புஷ்பாவுக்கு. நல்லது

இல்‌ தண்ணீர்‌ சொட்டம்‌ 0. எது மழைத்‌ தஸ்ன ௭௮ கண்ணர்‌ என்று வாடுக்கும்‌. புலம்ப

'ஐல்நிரு்கும்குலிஸ் ர்க்‌ மந்ஜிய கிலரஸ்கள்‌. மாராளாரம்‌ ஒரு நக்லூரிமில்‌. 5௫, மாணகர்‌ ௫.50. பரிச சியறுகிறர்‌,

1௨ நுகர அநிகர்கள்‌ சாகணைகளயும்‌ கரளேகலாயும்‌

குர்சடவநுடன்‌ எதிர்கால 2்நியம்‌ சீற்தக்கிகர்கள்‌.

விரசிமரீல்காகில்‌

தாணு_ ர்ச்‌

அிதுமலங்‌!

[6] 1. (6

'இங்காரக்துடன்‌. அருள்மிகு இரு முத்து. மாரி கோலிதுக்கு நடந்து போய்கிட்டு அவல்‌. நித பொழுது முன்புதான்‌. வந்து மாரு யறையில்‌ உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தான்‌.

அவறுக்காக அம்மனுக்குத்‌.. நீபாராககை நாட்டிலிட்டு, கற்பூரத்‌ தட்டுடன்‌ அருகம்‌. நெருக்கஞா்‌. அர்ச்சக.

'காமஷின்‌ நெஞ்சம்‌ படபடத்தது. "இந, மனிசர்‌ என்ன சோச்கப்‌ போகர்‌: மாரப்பன்‌ இடிப்பு,

"இன்னிக்குக்‌ காதலிதான்‌. வந்தாம்‌. மலய? பிரயாண மெல்லாம்‌. செளியமா இருக்குதா? எல்லாம்‌. அப்பாளில்‌ ஒருமை, அவள்‌ இல்லாமல்‌ அணுவளவும்‌ அசையாது: விழா. சம்வத்துல சரியா வந்துட்டீங்க, ஆச்‌ சரியம்‌ இல்ங்வாம்‌... கொள்சம்‌... இசைக்கப்‌ போயிருக்கங்க, வீட்டுச்‌ சாப்பாடு ஒரு நாலு நான்‌ சாப்பிட்டா உடம்பு முன்னைப்‌ போல்‌. நல்லான்டம்‌.." படபடவென்று பேசியபடியே முற்ககாக்‌ காட்டினா. ஒரெ வெத்நிலேச்‌ காலி,

'காமேஷிடம்‌ எத்தனையே... வேண்டாக. பழக்கங்கள்‌... இருந்தன ஆனும்‌ மற்றவர்‌ களது. சில போக்குகள்‌ அவனுக்கும்‌ பிடிக்‌ காதலை, வெற்றிலை. பாக்கம்‌... போட்டுக்‌ குதப்பி "அதைக்‌. தப்புவது: காவிக்‌ கம்‌. ஏறிய அவரது. பற்களைப்‌ பார்க்கச்‌ சகிக்காது. ஜோதியை... வணங்லலிட்டுத்‌. இரும்பின்‌,

“இந்தாங்க, என்ன இப்படி, மறந்திட்‌ மங்க. நீங்க வந்ததும்‌. காம்ம்‌. கட்டச்க வேணுமா?"

49௦996664529404409266426966.

பந்தைக்காளி. மணனிட்டு.. ஒவ. வங்க வடடக்கங்போம்‌. முதல்லே ரு. புட வரம உந்த்திகளும்‌!"

20.

பஇம்தன்ல கத்து! ஒலித்து பொல்‌ நில்ழுன்‌ அலன்‌, சங்காரம்‌ தன்‌. மடியில்‌ பத்திரமாக" வைத்திருந்த. காதப்‌ பொட்‌. லத்தை எடுத்தான்‌.

":அம்மா கொடுக்தனுப்பிங்க,... உங்க கையாவே கட்டி விடுங்கன்னு ரொல்ளுங்க!!" கேலிமின்‌ பாதத்தில்‌ வைத்துப்‌. பக்தி சரத்‌

கையுடன்‌ வாங்கப்‌ பொலிடு்த அற்கக்‌ கம்‌ கணத்தை. அகல்யா. சிரத்தையுடன்‌. சல்‌ சாரத்தில்‌ சொடுத்தமுப்பி வட்டகரதாள்‌, தக்கெள்ன பேலா... செய்றேன்‌. அம்‌ மாள்‌ சல செளபால்கயங்கக்மும்‌ கொடுக்‌ சட்டுமது பீரார்த்தித்துக்‌ கொண்டு கட்ட நெல்‌ என்று கறியபரவே கற்பூரத்‌ கட்டை வைத்தனிட்டுக்‌ கண்க மடுல்படுமே. தோத்திரம்‌ செய்தார்‌ அரிச. பிறகு கம. கணத்தை எடுத்து அலல்‌ வையில்‌ ஈட்டா

எராதாரணமா..பூக்கழியில்‌ இறங்க மண்டும்‌. அதமர்‌ இக்கும்‌ கம கேசத்தை கத்தரி இந்த விதிக்கு, களர்த்திகறறது. மசிய... ஒரே தாள்‌ கடும்‌ விரதம்‌ இருந்துகூட. பூக்குியில்‌

)றங்ககரம்‌,.. இன்னியிலிருந்து இஷனும்‌ 'ல நாட்கள்‌ தாலே இருக்கு, நீங்க கடும்‌ விரகம்‌ இருந்தால்‌ போதும்‌!" என்று புன்‌

வைத்தார்‌ அர்ச்சகர்‌.

"பூக்குமி! அகன்‌. பொருள்‌... என்ன?" யாரைக்‌ கேட்பது? சங்கார த்தையா, அரிச சுரையா? துணிவு வராமல்‌: எச்சில விழும்‌. இக்கொண்டால்‌. அவல்‌.

காக்க கழுவிக்‌ கொண்டு மாடியறையில்‌ வத்து உட்கார்த்தவன்‌,.. * பூக்குழின்னாரே அர்ச்சகர்‌! அதுக்கு இன்னும்‌ எத்தக்ை. நான்‌, இருக்கு?! "என்று பின்னுவேயேவக்க சங்காரத்‌.

இடம்‌ பொதுவாகச்‌ கேட்டு வைத்தால்‌.. மேஜை நாற்காலி மீது படியாக தூசிகளைத்‌. தட்டிச்‌ கொண்டு, ஊரிலிருந்து ஐலா. தான்‌

கேட்ட குட்டி ரேியோ வாங்கு வந்நிர்‌ இருரே என்ற 'தவிப்பிப்ல, சங்காரம்‌, இன்ன மும்‌ இறக்காது அட வதி பேட்டி கப்‌ பார்த்தபடியே பதிலளித்தான்‌. "-ஐக்காது நான்‌ இருக்கு. இந்த வருஷம்‌ (மறிக்க, ரொம்பக்‌ தடபுடல்‌. ஏற்பாடுகள்‌ நடக்குதுங்கட போன வருஷத்தை விட கென்‌ குழி வெட்டித்‌ ஐலா செல்வமும்‌ "8 மிறப்பதா?... பூஙதழி என்றால்‌. இக்‌ மியா? அடம்‌ பாலிகளார! இது தெரியாமல்‌ போச்சே? நேஞ்சில்‌ இலல முண்டது. அல. ஸுக; கர கைம்‌ பார்த்தான்ட இன்‌: ஜும்‌ பல விஷயங்களைச்‌ கேட்டுத்‌. தெரிக்க கொள்ள. ஆல்‌, ஆனும்‌. வேஷம்‌ வெளிப்‌ பட்டுலிடுமே என்த அச்சம்‌ துமாவுக்கு, என்னங்க, சம்மா... பந்து. மராயாடுவிங்களட பத்து வயசக்‌... ரழி யா. இருக்கறப்பவே, "பூசாரி கையைப்‌ பிடிசிட்டு, இந்சு சர பார்த்து அட சமியிருப்போல நெருப்பு மேலே நிம்மதியா. நந்து வந்சவராச்சதே!. வருஷா. வருஷம்‌ நீங்க தேக்க சடல்‌ சேய்எங்க??""

மாலி பவள்‌. ராதிகமார! கன்னன்‌ எம்வா. சொன்‌, நக சசரியத்தை மட்டும்‌ சொல்லிக்க. இப்படி, ஏர்‌

ம்‌ ஏட்டின்‌. எல்‌. அதிகமாக, அல்‌

(1

பத தெரியவில்லையே! சிந்தித்‌ மஞ்சல்‌ வண்ண நால்‌ சேல்‌. வில்‌ பளிச்சென..." குங்குமம்‌ இலங்ல. நெற்றியோடு மல்லி.

2

மெம்‌ பூரம்‌ கே அத மக்க. அரு நிற்பகை சமந்த மார்க்க எ! கேத்தி எக்க என்ணம்கள்‌! எத்த. ள்‌

'ஏன்‌ நின்னுகிட்டே இருக்லே! கக்கு, காத அத்தா அதும்‌. 8 பேச மாட்டேடகிதியே, ஆசைலோட்‌ உன்‌ சேம்‌ வாண வநநத,

(ஏது அவள அரக்‌ கந்தபோது: வன்‌ சலோ எட்டி நின்று கோண்ட உடல்‌ முழுதும்‌ நடுங்கியதன்‌ காரணம்‌ அவ. ஒப எங்களிமள்‌,

புலனகையுமாக, வாவித்படு

</